Onze Münster.

Münster heeft niet alleen de hoogste levensstandaard onder Duits steden, maar het is internationaal ook bekend voor de Vrede van Westfalen, welke in 1648 vastgesteld werd in de Friendenssaal van Münster en Osnabrück. Tot op heden beïnvloeden deze incidenten het moderne Münster: haar supranationale structuren, wetenschappelijke excellentie, internationale uitwisselingen, en economische kracht zijn allemaal gegrond in het Europese systeem van open grenzen. Open grenzen werken levendige uitwisselingen tussen buren in de hand, bevorderen culturele diversiteit, en brengen, als laatste, maar zeker niet als minste, stimulatie van de economische voorspoedigheid van onze stad teweeg. Door haar aard als een pan-Europese politieke partij pleit Volt voor de coalescentie van de Europese samenleving, waarbinnen de gedeelde waarden - solidariteit, duurzaamheid, vrijheid, eigen vermogen, waardigheid, en gelijke kansen - het tegenwicht vormen tegen het bedrijven van populistische, autoritaire, en ver-rechts georiënteerde politiek.
Wij van Volt staan voor een progressieve en pragmatische aanpak jegens politiek bedrijven. We bewerkstelligen een unieke poging om de uitdagingen waar we hedendaags binnen Münster mee te maken hebben aan te pakken door voorbij de stads- en landsgrenzen te kijken en beste praktijken van elders toe te passen. Hiervoor wijken wij globaal uit om vergelijkbare en toepasbare oplossingen te vinden voor onze lokale uitdagingen.
De grootste obstakels van onze tijd, zoals klimaatverandering, massamigratie, voortgaande digitalisatie, en geglobaliseerde handel, vereisen collectieve Europese benaderingen.
Pluralistische debatten, levendige discussies, de empowerment van onze medeburgers, en hun actieve betrokkenheid in politieke processen zijn van vitaal belang voor een levendige en bedrijvige democratie.

Mobiele Münster.

Mobiliteit is één van de centrale onderwerpen in lokale politiek, en wij staan voor een holistische aanpak welke zal leiden tot een gezondere en aantrekkelijkere stedelijke levensstijl. Wij willen de mobiliteit binnen Münster fundamenteel hervormen in het voordeel van het grote publiek, met positieve gevolgen voor volksgezondheid, stedelijke duurzaamheid en ontwikkeling, sociale gelijkheid, en de levenskwaliteit binnen de stad. Wij willen actie ondernemen om het leven van voetgangers gemakkelijker te maken en om een aantrekkelijkere en veiligere omgeving op onze stoepen te bewerkstelligen. Hiervoor willen we stappen ondernemen in de herdistributie van de rechten en plichten betreffende stadsvervoer op een manier die fietsen in de stad promoot. Dit willen we doen door intensief te investeren in infrastructuur voor fietsen en bakfietsen. We eisen een geïntegreerde transportsector die alle huurmodi en gedeelde mobiliteitsmodi onderling verbindt.

Om dit te bereiken is het onder meer nodig om de structuur van de tarieven voor het gebruikmaken van (openbaar) vervoer rechtdoorzee te maken en alle dienstverleners te integreren in één collectieve app. We roepen op tot de constructie van een circulaire spoorweg rond de buitenwijken van Münster en een spoorloos tramnetwerk dat zeven routes beslaat.
We willen kunstmatige intelligentie toepassen om het busnetwerk te hervormen, waarbij verbeteringen aan de prestaties, de capaciteit, en aan het verkorten van de wachttijden tussen geleverde diensten centraal staan. Ook willen we de private transportsector herverdelen. Zo willen wij de historische binnenstad sluiten voor autoverkeer en een stadswijd netwerk van aangewezen doodlopende straten opzetten.

Duurzame Münster.

We streven naar een Münster welk een pionier en rolmodel wordt op het gebied van klimaatbescherming, herbegroeiing, dierenrechten, en bevordering van lokale voedselproductie. Ons doel is dat Münster uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is.
De productie van hernieuwbare energie is de hoeksteen van ons klimaatbeleid. De uitstoot moet drastisch worden verminderd. Om dit te realiseren moet de gemeente aandringen op de uitbreiding van fotovoltaïsche installaties op stedelijke daken en het installeren van zonnepanelen boven niet-overdekte gemeentelijke parkeerplaatsen. Verdere concepten van hernieuwbare energiebronnen zoals warmtepompen en windenergie moeten zorgvuldig worden geëvalueerd en snel worden gerealiseerd. We moeten afstand nemen van verwarmingssystemen die gebruikmaken van fossiele brandstoffen. We moeten in Münster ook een zogenaamd smart-grid aanleggen zodat we efficiënter om kunnen gaan met ons elektriciteitsverbruik. Münster heeft dringend behoefte aan stedelijke koolstofputten.
We willen expliciet de nadruk leggen op duurzaam bouwen.
We geloven in het gebruik van hout, agrobosbouw, en in het aanleggen van nieuwe groenvoorzieningen in het algemeen. De bescherming van dieren, inclusief insecten, is voor ons een serieuze zaak. Door biotopen en leefgebieden voor insecten aan te leggen en te behouden kunnen bijdragen aan hun overleving.
Münster is ook een centraal punt voor landbouw. Volt wilt schouder aan schouder met boeren de landbouwsector herinrichten en klaar maken voor de toekomst. De inspanningen voor het creëren van duurzame en milieuvriendelijke landbouw verdienen meer waardering en ondersteuning van het stadsbestuur. Volt Münster omarmt netwerken zoals de Münsters Alliantie voor klimaatbescherming en roept op tot uitbreiding ervan.

Sociale Münster.

Ons Münster is ons thuis: een gemeenschap van gelijkheid, solidariteit, en diversiteit waarin iedere burger in waardigheid kan leven. Dit willen we bereiken door de sociale cohesie te versterken en een aantrekkelijkere, meer diverse en veelzijdige stedelijke omgeving te creëren.
Om betaalbare huisvesting te garanderen zullen meerdere instrumenten in verbinding met elkaar moeten worden gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan sociale huisvesting, een duurzame en gevoelige stedelijke verdichting, een meldingsplicht voor verhuurders, alternatieve projectconcepten zoals multigenerationeel wonen, en een strategie om de aanvragen voor “Wohngeld” toegankelijker te maken.
Het beëindigen van dakloosheid is ons langetermijndoel. We willen dit bereiken door dakloze burgers met de ‚housing first‘ mentaliteit toegang te geven tot hun eigen flat.
Medeburgers met een migratieachtergrond zullen actief worden betrokken bij - en geïntegreerd in - de samenleving van Münster. Dit gaan we bereiken door het aantal programma‘s, evenementen en cursussen te verhogen in de gebieden waar de integratie van nieuwe leden van onze stad kan plaatsvinden.
Stadsonderwijs is een centraal thema in Volt. We willen bestaande scholen stimuleren om open te staan voor hervormingen. Om dit in goede banen te geleiden pleiten we voor het opzetten van een centraal kantoor met een campusmanager die samenwerkt met alle schooldirecteuren en de samenwerking, communicatie, en overlappende taken regelt. We streven naar een variatie op het bestaande all-day concept, de zogenaamde leeuwerik- en uilklassen. Studenten kunnen beslissen of ze hun schooldag beginnen rond 7.30 uur (leeuwerik) of om 9:00 uur (uil).
We willen maatregelen nemen die ‚s nachts de veiligheid op weg naar huis vergroten. Kleiner, maar net zo essentieel en praktisch, zijn projecten zoals een stadswijd netwerk van drinkfonteinen.
Als pan-Europese partij pleiten we bij al onze beslissingen voor inclusie, integratie, antidiscriminatie, en gelijkheid. Vreemdelingenhaat hoort niet thuis in Münster, niet nu en niet in de toekomst!

Digitale en innovatieve Münster.

De Europese Unie is voor haar digitale competenties afhankelijk van de gemeenten. Wij pleiten voor de digitale soevereiniteit van de EU en steunen daarbij het ondernemen van onderzoek in innovatieve technologieën zoals Europese cloud-projecten, het waarborgen van veiligheidsstandaarden, slimme oplossingen, en de wisselwerking met kunstmatige
intelligentie.
Digitale voorwaarden dienen volbracht te worden, en zogenaamde “witte plekken” op plattelandsgebieden moeten een relikwie uit het verleden worden. Volt Münster wilt door in te zetten op digitalisatie van de lokale economie en gemeenschap een frisse vlaag energie en innovatie naar Münster brengen.

Hiermee willen we Münster een impuls geven waarmee het aantrekkelijker wordt voor specialisten, gekwalificeerde werknemers, en innovatieve bedrijven om zich in onze stad te vestigen.
Tevens staan wij achter initiatieven die ertoe leiden dat ambtenaren, werknemers, en entrepreneurs gemotiveerd raken om de principes van levenslang leren te volgen. Wij maken ons dan ook hard voor de versnelde invoering van de digitale publieke administratie binnen de reikwijdte van de “Onlinezugangsgesetz”. Hiermee bereiken we dat Münster beter voorbereid is om op te treden bij uitdagingen zoals het omgaan met klimaatverandering en publieke gezondheidsrisico’s zoals het Coronavirus. Hiermee wordt het mogelijk om in de toekomst sneller en gerichter beleid op te stellen om zulke vraagstukken adequaat te
behandelen.

Europese Münster.

De coördinatie van gemeentelijke activiteiten binnen Europa en de EU zal door het uitbreiden van het Bureau voor Europeze Zaken worden verbeterd en geïntensiveerd. Meertalige gemeentelijke websites bieden een indicatie van toegankelijkheid en faciliteren de integratie van nieuwe burgers. Het onderwerp “Europa en de EU” zal een blijvende en prominentere rol spelen bij grote festiviteiten.
Samenwerkingen op EU-niveau tussen partnersteden zal worden geïntensiveerd door reeds bestaande platforms uit te breiden en tegelijk de efficiëntie te verhogen. We streven ernaar de vestiging van EU-burgers in Münster te vereenvoudigen.
Dit willen we bereiken door een EU-Welcome-Desk in het leven te roepen dat moet functioneren als eerste aanspreekpunt voor nieuwe medeburgers. Ook staan we achter de uitbreiding van vrijwillige sponsorschappen van al langer gevestigde burgers jegens nieuwe vestigers.

Informatie over de verkiezingen

Wanneer? 13 September 2020
Wie? EU-burgers die ouder dan 16 jaar zijn, en geregistreerd staan in het gemeentelijk volksregister van Münster
Hoe? In jouw lokale stemlokaal of bij wijze van stemming per post
Wie zijn wij? Volt :)

Advies al s dit je eerste gang naar de stembus is

Neem de tijd om rustig de verkiezingsprogramma’s van de verkiesbare partijen door te nemen, en kijk wat het beste bij jou past. Beantwoord daarbij de volgende cruciale vragen voor jezelf:

  • Wat is belangrijk voor je, en wie vertegenwoordigt jouw prioriteiten het best?
  • Waar kun je zelf deelnemen en je ideeën naar voren brengen?
  • Wer luistert naar jou?

Laten we samen de lokale politiek vormgeven!
Contacteer ons:

muenster@voltdeutschland.org

Interactie

Je bent van harte uitgenodigd om langs te komen bij een van onze regelmatig plaatsvindende Meet & Greets in de stad! Hier kun je ons in een persoonlijkere en ontspannende atmosfeer leren kennen. Wist je overigens dat Volt zowel een politieke beweging én een politieke partij is? Zo kun je altijd op vrijwillige basis bijdragen aan een betere toekomst, zonder aan verplichtingen vast te zitten!

info@voltdeutschland.org
www.voltdeutschland.org
www.volteuropa.org

Om nog meer mensen te kunnen bereiken met onze ideeën zijn we afhankelijk van donaties. Met elke gedoneerde Euro kunnen wij onze proactieve aanpak richting publieke relaties via social media in stand houden en onze evenementen bekostigen.

www.voltdeutschland.org/muenster/spenden
(doel van donatie „Spende an Volt - Münster“)